Presidente Juscelino Kubitschek (SBBR)

Brasília,DF - CIAD DF0001
REPLACED by F1532/21 (16/09/21 20h55min19s UTC)
F1460/21 R F1394/21 14/09/2021 12:23
Q) SBBS/QPDAU/I/NBO /A /000/999/1552S04755W040
SID FSA 3B - OTAFO 1B RWY 11R SAIDA OTAFO 1B NEG AVBL

ORIGEM: SDIA 0C3EFB33