E1388/21 R E1215/21 10/06/2021 21:51
Q) SBCW/QANLC/I/NBO /E /145/245/2403S04851W030
RTE RNAV Z23 TRECHO KEKAR/ILPIV CLSD

ORIGEM: AIM3_NOF / 5679 / 2021