Corumbá (SBCR)

Corumbá,MS - CIAD MS0009
E1379/21 N 10/06/2021 14:40
Q) SBCW/QFUAU/IV/NBO /A /000/999/1901S05740W005
SER COMBUSTIVEL AVGAS NEG AVBL

ORIGEM: AIM3_NOF / 5650 / 2021